Lights
રાજ્ય સરકારના સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર ખાતે ટેકનીકલ કામગીરી કરવાની હોવાથી આ વેબસાઇટની સંપૂર્ણ કામગીરી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૯ ના રાત્રે ૦૮:૦૦ કલાક થી તા. ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ ના સવારે ૦૯:૦૦ કલાક સુધી બંધ રહેશે.